Home » Privacy beleid

Privacy beleid

Privacy beleid

Voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de artikelen 13 en 14 van EU-verordening nr. 2016/679 (GDPR)

Premisse

Fondazione Lama Gangchen Help in Action Onlus, officieel geregistreerd in Milaan, Italië, Via Marco Polo 13, fiscale code 97197120153 (hierna “Houder“), is zich bewust van het belang van het beschermen van de privacy en de rechten van personen en verbindt zich ertoe het wetsdecreet te respecteren 30 juni 2003, nr. 196 (Code betreffende de bescherming van persoonsgegevens, hierna “Privacy Code”), het wetsbesluit nr. 101/2018 en de EU-verordening nr. 2016/679 (Verordening van de Europese Unie betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, hierna “GDPR” genoemd) en gedragsregels die een veilige, gecontroleerde en vertrouwelijke navigatie op haar site garanderen, te handhaven.

Het neemt ook passende beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit, volledigheid en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens te beschermen.

U wordt daarom verzocht deze informatie te lezen, datum conform art. 13 van de Privacy Code en art. 13 GDPR, en om deze periodiek te raadplegen omdat de regels die van kracht zijn om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te beschermen, in de loop van de tijd kunnen veranderen, afhankelijk van wetswijzigingen en regelgeving ter zake.

Basisprincipes van het privacy beleid van Fondazione Lama Gangchen Help in Action Onlus:

 • Behandel de gegevens uitsluitend voor de doeleinden en volgens de methoden die worden geïllustreerd in de informatie die wordt aangeboden aan de gebruiker die een gedeelte van de site bezoekt waar het verstrekken van persoonlijke gegevens vereist is;
 • Gebruik alleen gegevens die spontaan door de gebruiker zijn vrijgegeven; (de wettelijke basis van de verwerking is toestemming);
 • Stel gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking voor instrumentele dienstverlenende doeleinden die uitdrukkelijk door ons worden aangevraagd en zorgvuldig geselecteerd;
 • Geef gegevens uitsluitend aan derden door voor activiteiten die verband houden met wat van belang is of als of indien dit bij wet, regelgeving of wetgeving vereist is;
 • Geef gegevens alleen aan derde landen door als dit verband houdt met specifieke activiteiten of taken in verband met de ontvangen opdrachten of in elk geval waarop de gegevens betrekking hebben of als dit noodzakelijk wordt in overeenstemming met de regels;
 • Reageer op verzoeken om toegang tot persoonsgegevens, rectificatie of verwijdering, wijziging, integratie van verstrekte gegevens, beperking of verzet tegen de verwerking van gegevens, indien verwerkt in strijd met de wet, vergetelheid, verzet tegen de verwerking van gegevens voor informatieve communicatie over onze projecten en verzoeken om financiële bijdragen ter ondersteuning van onze institutionele activiteiten;
 • Zorg voor een correcte en rechtmatige verwerking van gegevens, het beschermen van uw privacy en het toepassen van passende beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens te beschermen;
 • Bewaar de gegevens op papier of in elektronische vorm gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de met de betrokkene overeengekomen activiteiten, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of totdat de toestemming van de belanghebbende wordt ingetrokken;
 • Gebruik technische cookies om de navigatie op de site te vergemakkelijken en gebruik analytische cookies voor statistische doeleinden;
 • Gebruik geen profilerende cookies.
 • De installatie van cookies die door derden worden beheerd via de diensten die op de site worden gebruikt (bijvoorbeeld betaling via PayPal, toegang tot onze Facebook-pagina) kan technisch niet worden beheerd door de Houder. U wordt daarom verzocht het betreffende privacy beleid te raadplegen:
  https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full
  https://www.facebook.com/policy.php
 • Naast wat in dit document wordt aangegeven, kan de gebruiker de voorkeuren met betrekking tot cookies rechtstreeks in zijn browser beheren en voorkomen dat bijvoorbeeld derden kunnen installeren.

1. Object van het beleid

De Houder gebruikt de persoonlijke gegevens, identificatie (bijvoorbeeld naam, achternaam, bedrijfsnaam, adres, telefoon, e-mail, bank- en betalingsgegevens) – hierna “persoonlijke gegevens” of “gegevens” – om te kunnen reageren op verzoeken door de gebruikers zelf geuit.

2. Doel van het beleid

Alle activiteiten voor het verzamelen en vervolgens verwerken van spontaan verstrekte gegevens zijn gericht op het nastreven van de institutionele doeleinden van de Houder, en met name op:

 • donaties, op verschillende manieren gedaan (creditcard, PayPal, bank- of postoverdracht, postwissel);
 • abonnement op onze nieuwsbrief;
 • verzoek om informatie;
 • naleving van projecten.

 Uw persoonsgegevens worden verwerkt:

2A) zonder uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 24 letter a), b), c) Privacy Code en art. 6 letter. b), e) GDPR), voor de volgende Servicedoeleinden:

 • sluit de contracten voor de diensten van de Houder;
 • voldoe aan de precontractuele, contractuele en fiscale verplichtingen die voortvloeien uit bestaande relaties met u;
 • voldoe aan de verplichtingen die zijn vastgelegd bij wet, bij een verordening, bij de communautaire wetgeving of bij een bevel van de Autoriteit (zoals bij het witwassen van geld);
 • oefen de rechten van de Houder uit, bijvoorbeeld het recht op verdediging in de rechtbank;

2B) Alleen onder voorbehoud van uw specifieke en afzonderlijke toestemming (artikelen 23 en 130 van de Privacy Code en art. 7 GDPR), voor de volgende doeleinden:

 • u via e-mail of nieuwsbrieven, informatie, mededelingen over de activiteiten en diensten die door de Houder worden aangeboden te sturen;

Houd er rekening mee dat als u al onze supporter bent, we u informatie kunnen sturen over de activiteiten die worden uitgevoerd of zullen worden uitgevoerd door de Houder, vergelijkbaar met de activiteiten die u eerder hebt ondersteund of met betrekking tot aangeboden diensten die vergelijkbaar zijn met de reeds gebruikte, behalve als u geen toestemming geeft voor communicatie. (Artikel 130 paragraaf 4 van de Privacy Code).

3. Verwerkingsmethoden

Alle verwerking van gegevens die op deze site worden uitgevoerd, zal zowel op papier als elektronisch of telematisch en/of geautomatiseerd worden uitgevoerd, met betrekking tot de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en in overeenstemming met de huidige veiligheidsvoorschriften, voor de doeleinden van tijd tot tijd gespecificeerd in de informatie die aan de gebruiker wordt gepresenteerd.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd door middel van de handelingen vermeld in artikel 4 van de Privacy Code en artikel 4 n.2) GDPR en precies: verzameling, registratie, organisatie, opslag, raadpleging, verwerking, wijziging, selectie, extractie, vergelijking, gebruik, onderlinge verbinding, blokkering, communicatie, verwijdering en vernietiging van gegevens.

4. Gegevensopslagperiode

De Houder verwerkt de persoonsgegevens voor de tijd die nodig is om de bovengenoemde doeleinden te vervullen en in ieder geval niet meer dan 10 jaar na beëindiging van de dienst voor de doeleinden van diensten gezien de noodzaak voor indiening of communicatie aan derden voor de vervulling van wettelijke verplichtingen (bv. belasting).

Om contact te houden met supporters over de initiatieven en activiteiten van de Houder, worden de gegevens verwerkt totdat uw toestemming is ingetrokken.

5. Toegang tot gegevens

Uw gegevens kunnen toegankelijk worden gemaakt voor de doeleinden waarnaar wordt verwezen in artikel 2A) en 2B):

 • aan de vrijwilligers en medewerkers van de Houder in hun hoedanigheid van vertegenwoordigers en/of interne beheerders van het beleid en/of systeembeheerders;
 • aan derde bedrijven of andere onderwerpen (bijvoorbeeld: professionele en accountantskantoren, IT-adviseurs, postvervoerders, hostingproviders), ook, indien nodig, door de Houder aangestelde externe beheerders van het beleid. De bijgewerkte lijst van de beheerders kan altijd opgevraagd worden bij de Houder

6. Communicatie van gegevens aan derden

Voor doeleinden die verband houden met het aanbieden van de dienst waartoe de gebruiker toegang heeft gekregen, kunnen de gegevens beschikbaar worden gesteld aan derden, die zullen optreden als onafhankelijke Houders van het beleid en die diensten zullen verlenen die voldoen aan het verzoek van de gebruiker (bijvoorbeeld bedrijven die postbezorgingsdiensten uitvoeren, verzekeringsmaatschappijen, vrachtbedrijven, belastingadviseurs) of aan wie communicatie van gegevens nodig is om te voldoen aan de wet- of regelgeving.

Zonder de uitdrukkelijke toestemming (in overeenstemming met artikel 24 letter a), b), d) Privacy Code en artikel 6 letter b) en c) GDPR), kan de Houder uw gegevens communiceren voor de doeleinden waarnaar wordt verwezen in art. 2.A) aan toezichthoudende instanties, gerechtelijke autoriteiten, alsook aan de onderwerpen waaraan de communicatie wettelijk verplicht is voor het bereiken van de aangegeven doeleinden.

Deze onderwerpen verwerken de gegevens in hun hoedanigheid van onafhankelijke beleid houders.

Uw gegevens worden niet openbaar gemaakt.

7. Gegevensopslag, gegevensoverdracht in Italië en in het buitenland

Lama Gangchen Kiurok Tsochun Help in Action Onlus verzamelt en slaat computergegevens op in haar locatie, die alleen toegankelijk zijn voor een select en beperkt aantal vrijwilligers en medewerkers.

De databases staan ​​op AWS (compliance GDPR, gevestigd in de EU).

Voor sommige activiteiten van de Houder waarbij u zich heeft aangesloten of besluit u aan te sluiten, kan communicatie of gegevensoverdracht plaatsvinden tussen de verschillende juridische of operationele kantoren van de Houder en tussen verschillende medewerkers en/of werknemers van de Entiteit.

Uw gegevens worden met het buitenland gedeeld in gevallen waarin dit vereist is voor het uitvoeren van een specifieke relatie met de Houder of voor het voltooien van overeengekomen activiteiten of als dit wettelijk verplicht is.

Het is mogelijk dat in sommige niet-EU-landen de Europese beschermingsnormen niet worden gegarandeerd en in dit geval zal uw toestemming de wettelijke basis zijn voor de overdracht en de daaruit voortvloeiende overname van risico’s.

8. Verstrekken van gegevens en gevolgen van weigering ervan

De in te vullen formulieren bevatten zowel gegevens die strikt noodzakelijk zijn om te voldoen aan wat van belang is, en het niet verstrekken ervan verhindert dat het verzoek kan worden voortgezet, evenals optionele gegevens.

Het verstrekken van gegevens voor de doeleinden zoals naar verwezen in art. 2A) is verplicht. Bij afwezigheid kunnen we de diensten niet garanderen.

Het verstrekken van gegevens voor de doeleinden zoals naar verwezen in art. 2.B) is optioneel. U kunt er daarom voor kiezen om geen gegevens te verstrekken of om de mogelijkheid om reeds verstrekte gegevens te verwerken te weigeren: in dit geval zult u geen nieuwsbrieven en informatieve berichten kunnen ontvangen over de activiteiten en de diensten die door de Houder worden aangeboden.

De Houder zal de verstrekte gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die met betrekking tot de dienst waarvoor de gebruiker zich heeft aangemeld.

9. Rechten van de belanghebbende

In uw hoedanigheid van belanghebbende heeft u de rechten waarnaar wordt verwezen in artikel 7 van de Privacy Code en artikel 15 van de GDPR en in het bijzonder de rechten om:

 • bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan ​​van persoonlijke gegevens over u, zelfs als deze nog niet zijn geregistreerd, en als de communicatie hierover in begrijpelijke vorm is;
 • indicaties te verkrijgen van: a) de herkomst van persoonsgegevens; b) van de doeleinden en methoden van het beleid; c) de logica die wordt toegepast in het geval dat het beleid wordt uitgevoerd met behulp van elektronische instrumenten; d) van de identificatiegegevens van de Houder, van de verantwoordelijke en van de uiteindelijk aangewezen vertegenwoordigers in overeenstemming met artikel 5, lid 2 van de Privacy Code en artikel 3, lid 1, GDPR; e) van de onderwerpen of categorieën van onderwerpen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld of die er meer over kunnen vernemen als aangestelde staatsrechtelijke vertegenwoordiger, managers of gevolmachtigde;
 • te verkrijgen: a) actualisering, rectificatie of, indien van belang, integratie van gegevens; b) annulering, transformatie in anonieme vorm of blokkering van onrechtmatig verwerkte gegevens, inclusief gegevens waarvan de opslag niet nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt; c) de verklaring dat de onder a) en b) bedoelde handelingen onder de aandacht zijn gebracht, ook wat betreft de inhoud, van degenen aan wie de gegevens zijn meegedeeld of verspreid, behalve in het geval waarin een dergelijke vervulling onmogelijk blijkt of het gebruik van middelen impliceert die niet in verhouding staan ​​tot het beschermde recht;
 • geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken tegen: a) om legitieme redenen, de verwerking van persoonsgegevens over u, zelfs als ze relevant zijn voor het doel van de verzameling; b) voor de verwerking van persoonlijke gegevens over u met het doel informatieve communicatie te verzenden. Daarom kan de belanghebbende besluiten om alleen communicatie via traditionele methoden of alleen geautomatiseerde communicatie of geen van de twee soorten communicatie te ontvangen.
 • Indien van toepassing, heeft ook de rechten waarnaar wordt verwezen in de artikelen 16-21 AVG (recht op rectificatie, recht om te worden vergeten, recht op beperking van de behandeling, recht op overdraagbaarheid van gegevens, recht van verzet), evenals recht van klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens voor de bescherming van persoonsgegevens.

10. Hoe u uw rechten kunt laten gelden

U kunt uw rechten op elk moment laten gelden door het versturen van:

 • een aangetekende brief in Italië: Fondazione Lama Gangchen Help in Action Onlus, Piazza IV Alpini 14, 28813 Albagnano di Bèe (VB), Italië

of

of

 • een aangetekende brief in Nederland: LGIGPF-Help in Action Nederland, Van Nispensingel 81, 8016 MT- Zwolle, Nederland

of

11. Houder van het beleid

Fondazione Lama Gangchen Help in Action Onlus, officieel geregistreerd Via Marco Polo 13, 20124 Milaan, is de Houder van het beleid in overeenstemming met en voor de doeleinden van wetsdecreet 30 juni 2003, nr. 196, sinds het mag beslissen om op welke manier en voor welke redenen, zoals gecommuniceerd in de specifieke informatie, de door de gebruiker verstrekte persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken, evenals met welke hulpmiddelen deze te verwerken en welke beveiligingsprocedures moeten worden geactiveerd om hun integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid te garanderen.

12. Creditcard en beveiligde financiële informatie

De overdracht van betalingsinformatie en online donatie vindt plaats volgens de hoogste beveiligingsstandaard en wordt gegarandeerd door PayPal: de gegevens van de creditcard van de koper zijn volledig onleesbaar voor derden. Lama Gangchen Help in Action Onlus heeft geen toegang tot de betreffende informatie.

Raadpleeg het privacy beleid van PayPal voor meer informatie hierover:

https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full

Als u een overboeking doet, deelt de bank de houder van de naam van de donor mee en niet zijn adres en contacten.

Fondazione Lama Gangchen Help in Action Onlus
Via Marco Polo 13, 20124 Milaan, Italië
Piazza IV Alpini 14, 28813 Albagnano di Bée (VB) Italië
Tel: +39 0323 569645 Fax: +39 0323 569878
helpinaction@gangchen.it | lgkt_it@yahoo.com
LGIGPF – Help in Action Nederland
Van Nispensingel 81, 8016 MT- Zwolle, Nederland
hia@lgigpf.nl

Elke donatie is een maaltijd voor een wanhopig en hongerig persoon

ONZE MISSIE

Is het uitdelen van verse maaltijden aan daklozen en wanhopige mensen en hun kinderen. Daarom vragen we je om het mogelijk te maken ons werk elke dag in Kathmandu voort te zetten.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF

Abonneer je op onze nieuwsbrief voor updates over programma's, retraites, bronnen en meer!
© 2023 FOOD FOR THE POOR.
Alle rechten voorbehouden